พระราชวังมัณฑะเลย์(Mandalay palace)

พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay palace) มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1990 ของพระราชวังมัณฑะเลย์มีอาคารไม้มากกว่า 40 หลังที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกับต้นฉบับในยุค ค.ศ. 1850 … อ่านเพิ่มเติม…พระราชวังมัณฑะเลย์(Mandalay palace)