ทะเลสาบโตนเลสาป Tonle Sap

ในอีกทางหนึ่งทะเลสาบโตนเลสาป ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสองในเสียมเรียบหลังจากนครวัด … อ่านเพิ่มเติม…ทะเลสาบโตนเลสาป Tonle Sap